۰۵
فروردین
peter-100×100
دوره a2 آلمانی
۰:۰۰ ق٫ظ - ۰:۰۰ ق٫ظ

به زودی ثبت نام دوره a2 آلمانی شروع می شود

۱۳
خرداد
برگزاری دوره A2
۱۱:۵۰ ق٫ظ - ۱۱:۵۰ ق٫ظ

به زودی ثبت نام دوره a2 آلمانی شروع می شود

۰۵
فروردین
peter-100×100
دوره a2 آلمانی
۰:۰۰ ق٫ظ - ۰:۰۰ ق٫ظ

به زودی ثبت نام دوره a2 آلمانی شروع می شود

۱۳
خرداد
برگزاری دوره A2
۱۱:۵۰ ق٫ظ - ۱۱:۵۰ ق٫ظ

به زودی ثبت نام دوره a2 آلمانی شروع می شود

۰۵
فروردین
peter-100×100
دوره a2 آلمانی
۰:۰۰ ق٫ظ - ۰:۰۰ ق٫ظ

به زودی ثبت نام دوره a2 آلمانی شروع می شود

۱۳
خرداد
برگزاری دوره A2
۱۱:۵۰ ق٫ظ - ۱۱:۵۰ ق٫ظ

به زودی ثبت نام دوره a2 آلمانی شروع می شود