اطلاعات شعبه پردیسان

شماره تلفن : 32810101-025

آدرس : شهر پردیسان ، بلوار شهروند ، نبش البرز (رو به روی دبیرستان فرهیختگان) ، مخابرات پردیسان